ഉപകരണ പരിശോധന

പ്രഷർ ടെസ്റ്റിംഗ്

Pressure Testing
Pressure Testing
Pressure Testing

ഇംപൾ സെ ടെസ്റ്റിംഗ്

Impul Se Testing

ഇംപൾ സെ ടെസ്റ്റിംഗ്

Tube Assembly

രൂപഭേദം വരുത്തുന്ന യന്ത്രം

Tube Assembly

ഫ്ലെയർ മെഷീൻ

Tube Assembly

3d ഓട്ടോ ബെൻഡിംഗ് മെഷീൻ

ട്യൂബ് അസംബ്ലി

Tube Assembly  Customer Case

ഞങ്ങൾ 100% വൃത്തിയാക്കും
ശേഷം ട്യൂബ് അസംബ്ലി
നിർമ്മാണം

ട്യൂബ് അസംബ്ലി കസ്റ്റമർ കേസ്

Tube Assembly  Customer Case
Tube Assembly  Customer Case
Tube Assembly  Customer Case
Tube Assembly  Customer Case